Hastalıklar Anabilim Dalı

Hastalıklar Anabilim Dalı’nda, ülkemizde üretimi yapılan her türlü deniz ve tatlısu balıkları ile kabuklu su canlılarında görülen bakteriyel, viral, paraziter, fungal, beslenme ve çevresel faktörlerden kaynaklanan hastalıkların teşhisi, profilaktif önlemlerin alınması ve tedavisi konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızın araştırmaları, balık hastalıklarının teşhisi ve tedavisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu amaçla balık patojenlerinin izolasyonu ve identifikasyonu rutin mikrobiyolojik, histopatolojik metotlar, ELISA, FAT, IFAT gibi serolojik tekniklerin yanı sıra immünohistokimyasal teknik ve moleküler metotlarla gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalımızın bu çalışmalarına ek olarak;

  • Balık üreticilerine kültür balıklarında görülen hastalıklar ve bunlardan korunmak için üretilen ticari aşıları ve bu aşılar ile hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların uygulama yöntemleri hakkında seminerler düzenlemek,
  • Kültür balıklarını hastalıklardan korumak amacıyla balık immünolojisi, immünsitümülantlar ve aşılar üzerinde çalışmalar yapmak,
  • Balık hastalıklarının önlenmesinde probiotik bakterilerin üretimi ve bunların uygulanması üzerine çalışmalar yapmak,
  • Balık yetiştiriciliğinde beslenme bozukluklarından kaynaklanan metabolik hastalıklar ile çevresel faktörlerden kaynaklanan ekolojik hastalıkları histopatolojik yöntemlerle ortaya çıkarmak gibi çalışmalar da yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda 2 Profesör,  2 Doçent,  1 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman, kadrolu öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızdaki öğretim üyeleri lisans programındaki öğrencilere Genel Mikrobiyoloji ve Balık Hastalıkları derslerini zorunlu ders olarak; Genel Parazitoloji, Patoloji, Balık İmmünolojisi ve Aşılama; Histoloji ve Embriyoloji, Balık Hastalıkları Teşhis ve Tedavi, Akvaryum Balık Hastalıkları ve Su Omurgasızları Hastalıkları derslerini ise seçmeli ders olarak vermektedir.

 

İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalında Hastalıklar yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur. Yüksek lisans programındaki öğrencilere Balık Histolojisi ve Embriyolojisi, Balık Parazitlerinin Toplanması ve Saklanması, Akuatik Mikrobiyoloji ve Fonksiyonel Balık Anatomisi dersleri zorunlu ders olarak; Bakteriyel Balık Hastalıkları (İngilizce), Balıklarda Görülen Helmint Hastalıkları, Balık Hastalıklarının Teşhisinde Kullanılan Özel Laboratuar Teknikleri, Balık Hematolojisi, Balık İmmünolojisi, Patojen Balık Bakterilerinin İmmünokimyasal Analiz Yöntemleri, Balıklarda Aşılama Teknikleri, Balık ve Kabuklı Su Ürünlerinde Mantar Enfeksiyonlarının Teşhis Yöntemleri dersleri seçmeli olarak verilmektedir. Doktora programındaki öğrencilere ise Balık Patolojisi; Balıklarda İmmünolojik Teknikler, Su Ürünleri Üretimi Tesislerinde Hijyen, Balıklarda Protozoan Hastalıklar, Balıklarda Viral Hastalıklar gibi dersler verilmektedir.

Anabilim Dalımız bünyesinde Balık Hastalıkları Mikrobiyoloji, Histopatoloji, Viroloji ve İmmünoloji laboratuarları; deneysel balık hastalıklarının yürütüldüğü iki ünite bulunmaktadır. Bu laboratuar ve uygulama ünitelerinde lisans bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tezlerini ve öğretim elemanları da araştırma projelerini yürüttüğü gibi, lisans öğrencileri de sömestre ve yaz stajlarını yapabilmektedirler.

  

Özel sektörden gelen hastalık teşhisi ile ilgili taleplere döner sermaye kapsamında hizmet verilmektedir. Hastalıklar Anabilim Dalı olarak hedefimiz; lisans ve lisansüstü eğitimi almış mezunlarımızı sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde yetiştirebilmek; mevcut laboratuar alt yapımızı yeni projeler ile sürekli geliştirmektir.

  

Anabilim Dalımızın misyonu su ürünleri hastalıkları konusunda bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisans ve lisansüstü eğitimi ve araştırma faaliyetleri ile bilim dünyasına, sektöre ve topluma hizmet edecek evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip su ürünleri mühendisi ve bilim insanları yetiştirmektir.

Anabilim Dalımızın vizyonu su ürünleri hastalıkları alanında verdiği lisans ve lisansüstü eğitim ile bu alanda önde gelen bir anabilim dalı olma özelliğini sürdürmek ve Türkiye’de ve dünyada sayılı eğitim merkezlerinden bir olmaktır.

03 Nisan 2013
6962 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420