Eğitim

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde Eğitimde Temel Değerler ve İlkeler

 • Bilimsellik
 • Etik kurallara uygunluk
 • Kalite
 • Disiplinler arası öğrenimi teşvik etmek
 • Üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak
 • Toplumsal duyarlılığı ve yararlılığı gözetmek
 • Çevreye, canlılara ve insana saygı,
 • Yaşam boyu öğrenme

Eğitimin Amaç ve Hedefleri

Amaç: Mevcut eğitim programının güncel ulusal ve uluslararası ihtiyaca göre düzenlenmesi.

 Hedefler:

 1. Eğitim programlarının kamu ve özel sektörün ihtiyacına göre geliştirilmesi
 2. Eğitim kalitesinin uluslararası düzeye ulaştırılması
 3. Mezuniyet sonrası fakülte mezun ilişkisinin devam ettirilmesi
 4. Sektörle işbirliğinin geliştirilmesi

Su Ürünleri Mühendisliği Programı Yeterlilikleri

Bilgi

 1. Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri gibi Su Ürünleri Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceri

 1. Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme becerisine sahiptir.
 2. Elde ettiği bilgi ve verileri yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 3. Sorunları tanımlama, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme becerisine sahiptir.

 Tutum ve yetkinlikler

 1. Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 2. Disiplin içi ve disiplinlerarası etkin bir biçimde çalışabilme
 3. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Sorgular ve araştırır.
 4. Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 5. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 6. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 7. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 9. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 10. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 11. Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 12. Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında MF-2 puan türüyle Su Ürünleri Mühendisliği bölümünü kazanmış olmak. YÖS sınavı ile tercih yapacak yabancı uyruklu ve yurt dışında lise öğrenimi gören Türk uyruklu öğrenciler için kontenjan mevcuttur. Bunların dışında diğer dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından merkezi yatay geçiş sistemi ile, diğer Su Ürünleri Fakültelerinden yatay geçiş sistemi ile ve iki yıllık yüksek öğretim programlarından dikey geçiş sınavı ile kontenjan dahilinde fakültemize öğrenci kabul edilmektedir.

Eğitim Dili

Yüzde otuz (%30) İngilizce

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için, dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlaması ve mezun olabilmesi için staj, bitirme tezi gibi tüm çalışmalarını, en az 240 AKTS ders yükünü tamamlamış ve AGNO’sunu en az 2 düzeyinde tutturmuş olmak gerekir. Bu koşulları yerine getiren öğrencinin mezuniyeti fakülte yönetim kurulu kararıyla onaylanır.

Alınacak Derece / Ünvan

Su Ürünleri Mühendisi

05 Ocak 2017
410 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420